komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

zgłoś reklamację

Zgłoś reklamację
Krok 1 z 2
Klauzula informacyjna dla osób składających reklamację
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Armatura Kraków S.A. z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 72 w Krakowie, zwana dalej jako Armatura.

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obsługi procesu reklamacji, w tym usuwania szkód oraz dokonywania czynności związanych z wykonywaniem obowiązków w ramach realizacji obsługi procesu reklamacji / usuwania szkód.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także:
 • serwisanci zewnętrzni, z którymi Armatura zawarła umowę o współpracy w zakresie obsługi reklamacji,
 • firmy zajmujące się likwidacją szkód majątkowych, z którymi Armatura zawarła umowę o współpracy w zakresie likwidacji szkód będących skutkiem wad produktów firmy Armatura Kraków S.A.,
 • podmioty wspierające Armaturę w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do kancelarii prawnych) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Armatury.

Podstawy przetwarzania

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym w szczególności realizacji procesu reklamacji,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 – obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Cywilny,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO1 – uzasadniony interes administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami.

Okres przechowywania
 • 5 pełnych lat kalendarzowych – w przypadku spraw nie powiązanych z rozliczeniami finansowymi, szkodami lub sprawami sądowymi,
 • 7 pełnych lat kalendarzowych – w przypadku spraw powiązanych z rozliczeniami finansowymi,
 • 10 pełnych lat kalendarzowych – w przypadku spraw powiązanych ze szkodami lub sprawami sądowymi.

Prawa z zakresu ochrony danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych (w przypadku gdy dane są niezbędne do dochodzenia oraz/lub obrony przed roszczeniami pełne skorzystanie z prawa do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przewarzania może być ograniczone),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Armatura Kraków S.A. nie dokonuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych osobowych.

Obowiązek / dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji wykonania spoczywających na nas obowiązków prawnych, w tym realizacji procesu reklamacji.

Punkt kontaktowy

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: ido.rodo@kfa.pl
 • dane kontaktowe administratora danych: Armatura Kraków S.A., ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków


1RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)