komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

zarząd

Zarząd

Magdalena Tokarczyk-Cyran, Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA

Bartłomiej Zarzecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elwira Bubel–Malinowska, Członek Rady Nadzorczej
Marek Czarnecki, Członek Rady Nadzorczej

Relacje Inwestorskie

statut »

ogłoszenia »

Polityka Praw Człowieka

Polityka Środowiskowa

Struktura Akcjonariatu

Firma spółki: ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 
Skrót firmy: ARMATURA KRAKÓW S.A. 
Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina MIASTA KRAKOWA, miejscowość KRAKÓW 
Adres: ul. Zakopiańska 72, 30 – 418 Kraków 
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
Numer KRS: 0000068409 
Numer NIP: 6750001320  
Wysokość kapitału wpłaconego w całości: 114 000 000,00 PLN 
Liczba akcji wszystkich emisji: 114000000
Spółka ARMATURA KRAKÓW S.A. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów
na WZ
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 114.000.000 100% 114.000.000 100%
Ogółem 114.000.000 100% 114.000.000 100%

Kapitał zakładowy Armatura Kraków SA wynosi 114.000.000 zł i dzieli się na 96.000.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka z siedzibą w Warszawie: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000009831, REGON: 010001345, NIP: 526-025-10-49. Przedmiot działalności: wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i bezpośrednio z nią związanej, działalności reasekuracyjnej i bezpośrednio z nią związanej.

Na podstawie Umowy sprzedaży akcji z dnia 4 listopada 2020 roku zawartej w Warszawie pomiędzy PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w dniu 10 listopada 2020 roku PZU SA uzyskało tytuł prawny do łącznie 114.000.000 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów) akcji w kapitale zakładowym Spółki Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.
 

Informacje rejestrowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4,
00-843 Warszawa
NIP: 526-025-10-49
REGON: 010001345
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000009831.